تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نصیحت حضرت الیاس به پرهیز از چهار زن‏

الیاس، یکی از پیامبران جهانگرد است که هنوز زنده می‏باشد، روزی یکی از سیاحان، در صحرا به او رسید، پس از احوالپرسی، الیاس به او گفت: آیا ازدواج کرده‏ای؟ سیاح گفت: نه! الیاس فرمود: حتماً ازدواج کن و از تنها زندگی کردن بپرهیز! ولی به تو نصیحت می‏کنم با زنی که دارای یکی از این چهار خصلت باشد، ازدواج نکن، تا زندگی آرامی داشته باشی.
1 - با زن مختلعه یعنی زنی که بی‏جهت، تقاضای جدایی از همسر خود را می‏کند. 2 - با زن مباریه یعنی زن خودخواه و فخر فروش که به چیزهای واهی افتخار می‏کند. 3 - با زن عاهره یعنی زن بی‏شرم و حیا و بی‏بند و بار. 4 - با زن ناشزه یعنی زن سرکش و بلند پروازی که می‏خواهد بر شوهرش، چیره گردد و اطاعت از شوهر نکند.(1196)