تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صدقه شکر نعمت الهی‏

و منهم من عهد الله لئن ءاتات‏ا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصلحین؛(2008) بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که: اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد، قطعاً صدقه خواهیم داد؛ و از صالحان (و شاکران) خواهیم بود!