تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

احترام خویش‏

پیوسته به احترام خویشان پرداز چون اصل تواند و سویشان آئی باز
چون دست تواند و می‏کنندت یاری چون بال تواند و می‏دهندت پرواز