تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حکمت و رحمت‏

خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری
سعدی‏