تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ذخیره برای قیامت‏

ما تقدم من خیر یبق لک ذخره و ما تؤخره یکن لغیرک خیره؛(490) آنچه پیش از خود بفرستی برای تو ذخیره می‏شود و آنچه تأخیر بیندازی، فایده‏اش تنها برای دیگران است (و مسئولیتش متوجه توست.)