تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مهار زبان‏

لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه؛(1768) هیچ کس از گناه در امان نماند مگر آنکه زبان خود را مهار کند.