تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان و آرامش‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سألته عن قول الله عزوجل أنزل السکینه فی قلوب المؤمنین قال هوالایمان قال و سألته عن قول الله عز و جل و أیدهم بروح منه قال هوالایمان؛(549) راوی می‏گوید از امام باقر (علیه السلام) درباره آیه شریفه (او بر دل‏های مؤمنان آرامش فرو می‏فرستد(550)) حضرت فرمودند: آن، ایمان است. راوی می‏گوید از این آیه پرسیدم که: (و با روحی از خودش آنان را یاری کرد(551)) فرمودند: ایمان است.