تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حقیقت و مجاز

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهرویی که عمل بر مجاز کرد
حافظ