تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انواع مرگ‏

عن السجاد (علیه السلام) و قل محمد بن علی (علیه السلام) قیل لعلی بن الحسین (علیه السلام) ما الموت قال للمؤمن کنزع ثیاب و سخة قملة و فک قیود و أغلال ثقیله و الاستبدال بأفخر الثیاب و أطیبها روائح و أوطاالمراکب و آنس المنازل و للکافر کخلع ثیاب فاخره و النقل عن منازل أنیسه و الاستبدال بأوسخ الثیاب و أخشنها و أوحش المنازل و أعظم العذاب؛(43) مرگ برای افراد با ایمان همچون بیرون آوردن لباس کثیف و شپش دار و آزاد شدن از قید و بندهای سنگین و سپس پوشیدن بهترین لباسهای خوشبو و ارزشمند است. همین مرگ برای افراد کافر مانند کندن لباسهای فخر و خروج از منزل‏های دلنشین و تبدیل به لباسهای آلوده و خشن و حرکت به منزل‏های وحشتناک است.