تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رفیق مجرم باعث گمراهی‏

و برزت الجحیم للغاوین و قیل لهم أین ما کنتم تعبدون من دون الله هل ینصرونکم أو ینتصرون فکبکبوا فیها هم و الغاون و جنود ابلیس أجمعون قالوا و هم فیها یختصمون تالله ان کنا لفی ضلل مبین اذ نسویکم برب العلمین و ما أضلنا الا المجرمون فما لنا من شفعین و لا صدیق حمیم فلو أن لنا کرة فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لایة و ما کان أثر هم مؤمنین و ان ربک لهو الغزیز الرحیم؛(1611) و دوزخ برای گمراهان آشکار می‏گردد، و به آنان گفته می‏شود: کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می‏کردید... معبودهایی غیر از خدا؟! آیا آنها شما را یاری می‏کنند، یا کسی به یاری آنها می‏آید؟! در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می‏شوند؛ و همچنین همگی لشکریان ابلیس! آنها در آنجا در حالی که به مخاصمه برخاسته‏اند می‏گویند: به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودم، چون شما را با پروردگار عالمیان برابر می‏شمردیم! اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد! (افسوس که امروز) شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد، و نه دوست گرم و پر محبتی! ای کاش بار دیگر (به دنیا) باز گردیم و از مؤمنان باشیم! در این ماجرا، نشانه (و عبرتی) است؛ ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند! و پروردگار تو عزیز و رحیم است!