تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقبت تحقیر مؤمن‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من حقر مؤمناً مسکیناً او غیر مسکین لم یزل الله عزوجل حقراًله ماقتاً حتی یرجع عن محقرته ایاه(15) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که مؤمنی را تحقیر نماید، خواه مسکین باشد یا غیر مسکین، این عمل پیوسته مورد تحقیر و دشمنی بار یتعلی خواهد بود تا از روش نادرست خود برگردد و او را با دیده یک مسلمان مورد احترام بنگرد.