تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حق مردم را باید پرداخت‏

و ءات ذا القربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا؛(1150) و حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن.