تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امید به پیروزی‏

داروین که از نظریه پردازان معروف در زمینه علوم طبیعی می‏باشد و از دانشمندان غربی است، در ابتدای تحصیلات، مشغول تحصیل در زمینه علوم پزشکی شد اما چندی نگذشت که در این رشته به شدت شکست خورد. او با امید به آینده‏ای بهتر، تحصیلات خود را در زمینه علوم الهی برای کشیش شدن ادامه داد. اما جالب است بدانید که در این زمینه نیز جز ناکامی چیزی عائد او نشد. اما ناامیدی هم نتوانست او را از پای در آورد. او تحصیلات خود را برای بار سوم در زمینه علوم طبیعی از سر گفت و در این زمینه از دانشمندن به نام غرب شد. این است نتیجه پرهیز از یأس و امید به آینده.(433)