تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

متکبر در خلقت‏

تکبر با گدایان در میخانه کمتر کن که اینجا مور بر هم می‏زند تخت سلیمان را