تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مسئولیت دیگران در قبال رشوه خواری‏

لو لا ینهات‏م الربنیون و الأحبار عن قولهم الاثم و أکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون؛(1543) چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود، آنها را از سخنان گناه‏آمیز و خوردن مال حرام، نهی نمی‏کنند؟! چه زشت است عملی که انجام می‏دادند!