تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صدقه ذخیره آخرت‏

امام علی (علیه السلام): الصدقه و الحبس ذخیرتان فدعوهما لیومهما؛(2019) صدقه و وقف دو ذخیره‏اند، آنها را برای روز خودشان (قیامت) وانهید.