تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سخن مرد

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد
سعدی‏