تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزه و تندرستی‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): صوموا تصحوا؛(1737) روزه بگیرید تا تن درست باشید.