تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کارگزاران با حیا

قال الامام علی (علیه السلام): و توخ منهم أهل التجربه و الحیاء من أهل البیوتات الصالحه و القدم فی الاسلام المتقدمه، فانهم أکرم أخلاقا، وأصح أعراضاً، و أقل فی المطامع اشرافاً، و أبلغ فی عواقب الأمور نظراً؛(1192) از کارگزاران کسانی را انتخاب کن که تجربت دارند و حیا، از خاندانهای پارسا که در مسلمانی قدمی پیشتر دارند، - و دلبستگی بیشتر - اخلاق آنان گرامیتر است و آبروشان محفوظتر و طمعشان کمتر و عاقبت نگریشان فزونتر.