تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مذمت ریاکار

یقول أهلکت مالا لبداً أیحسب أن لم یره أحد؛(1662) می‏گوید: مال زیادی را (در کارهای خیر) نابود کرده‏ام! آیا (انسان) گمان می‏کند هیچ کس او را ندیده (که عمل خیری انجام نداده) است؟!