تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یوسف جوان نمونه قرآن‏

ولما بلغ أشده ءاتینه حکماً و علماً و کذلک نجزی المحسنین؛(1331) و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید، ما حکم [نبوت‏] و علم به او دادیم؛ و اینچنین نیکوکاران را پاداش می‏دهیم.