تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توسل و توکل‏

کسی کو اول و مبدع باشیا است وجودش در همه گیتی هویدا است
هدایت را از او خواهم که هادی است بمن نزدیک در هر شهر و وادی است
از او یاری همی جویم که قاهر بود هم بر اعانت نیک قادر
زدم بر دامنش دست توسل بر او در کارها دارم توکل