تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ربا و علم فقه‏

عن علی (علیه السلام) من اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا؛ هر کس بدون آگاهی از علم فقه تجارت کند، در ربا خواری افتد.