تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رعایت اعتدال‏

المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل؛(284) مسلمان هر گاه خشم گیرد یا از مرز حق و انصاف بیرون نگذارد و چون خوشحال باشد به تباهی و نادرستی نگراید.