تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قطع رحم و پیامد آن‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال فی کتاب علی (علیه السلام) ثلاث خصال لا یموت صاحبهن أبداً حتی یری وبالهن البغی و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبارز الله بها و ان أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم و ان القوم لیکونون فجاراً فیتواصلون فتنمی أموالهم و یثرون و ان الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم لتذران الدیار بلاقع من أهلها و تنقل الرحم و ان نقل الرحم انقطاع النسل؛(1979) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: در کتاب علی (علیه السلام) سه خصلت آمده که تا صاحبشان پیامد تلخ آن را نبیند نمی‏میرد: ستم، قطع رحم و سوگند دروغی که به سبب آن به جنگ خدا برود و همانا شتابان‏ترین اطاعت از جهت پاداش، صله رحم است. همانا مردمی گناهکارند ولی با هم صله رحم می‏کنند و آنگاه مالشان رشد کرده، ثروتشان بسیار می‏شود و سوگند دروغ و قطع رحم سرزمین‏ها را از اهل آن خالی می‏کند و خویشاوندی را از جا بر می‏کند و همانا از قطع رحم، بریده شدن نسل است.