تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

در برابر آزار و بدی‏ها اینگونه باشیم!

روایت شده که چون حضرت یعقوب و یوسف به هم رسیدند، یعقوب پرسید: پسر جان بگو برایم چه بر سرت آمد؟ گفت: بابا مپرس که برادرانم با من چه کردند، بپرس که خدا با من چه کرد.(222)