تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضمانت رزق‏

لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض؛(1705) کسب رزقی که خداوند رسیدن آن را ضمانت نموده به جای انجام واجبات دینی، شما را مشغول خود نگرداند.