تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عبادت‏

هر سرایی را چراغی هست صائب در جهان خانه دل روشن از نور عبادت می‏شود
صائب‏