تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حاصل غیبت‏

ز غیبت چه می‏خواهد آن ساده مرد که دیوان سیه کرد و چیزی نخورد
سعدی‏