تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توبه از گناه، همیشگی است‏

و من یعمل سوءاً أو یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجدالله غفوراً رحیماً؛(1044) کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.