تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عنایت خدا به اهل جماعت‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یدالله علی الجماعه و الشیطان مع من خالف الجماعه یرکض؛(2531) دست خدا بر سر جماعت است و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگاری کند.