تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بلای آسمانی برای کفران کنندگان نعمت‏ها

فعسی ربی أن یوتین خیراً من جنتک ویرسل علیها حسباناً من السماء فتصبح صعیداً زلقاً؛(343) شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده‏ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد، بگونه‏ای که آن را به زمین بی گیاه لغزنده‏ای مبدل کند!