تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گنه ببخشد

طمع زفیض کرامت مبر که خلق کریم گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید
حافظ