تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مسلمان واقعی‏

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) المسلم الذی یسلم المسلمون من لسانه و یده و لیس منا من لم یأمن جاره بوائقه؛(2586) مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او آسوده باشند و از ما نیست آن که همسایه‏اش از شر او در امان نباشد.