تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همه عمر مسخرگی!

هزالی دایم در مجالس مسخرگی می‏کرد. زاهدی او را گفت: همه عمر خود در هزل و مسخرگی گذرانید، چنین مکن که روز قیامت تو را سرنگون در دوزخ افکنند! گفت: این نیز مسخرگی دیگر خواهد بود.(692)