تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

افزودن نعمت‏

در نعمت خدای بگشاید شکر کن تا خدا بیفزاید
انوری‏