تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یارب‏

هر چند ز من نیست گنه کارتری شرمنده و دل خسته و افگارتری
گر نیست گنه کارتر از من یارب شک نیست که نیست از تو غفارتری