تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مردار خوردن‏

بود غیبت خلق، مردار خوردن از این لقمه کن پاک کام و دهن را
صائب‏