تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اجر صبر

این همه شهد و شکر کز سخنم می‏ریزد اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند
حافظ