تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کم گو و گزیده!

کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر
نظامی‏