تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سنگ تهمت‏

سنگ تهمت نگر که دست یهود بر مسیح مطهر اندازد
خاقانی‏