تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سرانجام بد

مکن بد که بینی سرانجام بد ز بد گردد اندر جهان نام بد
فردوسی‏