تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جانب اهل وفا

هر آنکه جانب اهل وفا نگهدارد خداش در همه حال از بلا نگهدارد
حافظ