تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بدی و پشیمانی‏

امام هادی (علیه السلام): من یزرع خیراً یحصد غبطه و من یزرع شراً یحصد ندامه؛(213) هر که بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می‏کند و هر که تخم بدی بیفشاند، پشیمانی می‏درود.