تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آفرینش دوباره‏

و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها أول مره و هو بکل خلق علیم؛(32) و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این استخوانها آنها را زنده می‏کند در حالی که پوسیده است؟! بگو: همان کسی آن را زنده می‏کند که نخستین بر آن را آفرید؛ و او به هر مخلوقی داناست!