تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کلید هر بدی‏

قال أبو عبدالله (علیه السلام) الغضب مفتاح کل شر؛(2182) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: غضب و خشم کلید هر بدی و شر است.