تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محبت به جاهل‏

دامن بکش ز محبت جاهل که فی المثل جهل آتش است و محبت جاهل جهنم است
صادق سرمد