تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از اثرات حسن ظن‏

حسن الظن یخفف الهم و ینجی من تقلد الأثم؛(1100) حسن ظن بخدا اندوه را سبک می‏گرداند و انسان را از پیروی گناه می‏رهاند.