تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آداب ظاهری‏

بچه‏ها برای من (مسعود رسولی) یک کت جیر نیم تنه بلند ترکیه‏ای آورده بودند. یک روز که به خاطر سرما آن را پوشیده و کلاهی روسی سرم گذاشته بودم و پیپ هم می‏کشیدم، شهید رجایی (رحمه الله) مرا دید. بلافاصله گفت: خجالت نمی‏کشی! این چه قیافه‏ای است برای خودت درست کرده‏ای؟
کلاه تو روسی است و این کت خارجی است، با این پیپی که می‏کشی، کدام یک به فرهنگ تو می‏خورد؟! همین نهیب چنان مرا به خود آورد که دیگر نه پیش کشیدم و نه آن گونه لباس پوشیدم.(80)