تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آخرین امید

شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: چه دلیلی بر وجود خدا هست؟ حضرت فرمود: آیا تا کنون کشتی سوار شده‏ای؟ گفت: بلی! فرمود: آیا اتفاق افتاده که کشتی دچار طوفان شود و در شرف غرق شدن باشد و امید تو از همه جا بریده شود؟ گفت بلی! یک هم چنین اتفاقی افتاده است. حضرت فرمودند آیا در آن وقت دل تو امید به جایی داشت و متوجه ملجأ و پناهی بود؟ و از یک نقطه‏ای خواهش می‏کرد که تو را نجات دهد؟ گفت: بلی! حضرت فرمودند: او همان خدا است.(434)